Τα Βήματα του Πυθαγόρα

Steps of Pythagoras


Διακοπές και γνώση στην Σάμο /
Holiddays and Knowlege In Samos

Μουσική, Μαθηματικά και Φιλοσοφία για ηλικίες από 9 ετών και άνω.

” Τα βήματα του Πυθαγόρα ” είναι μια διεθνής συνάντηση, με όραμα την ενδυνάμωση του γνωστικού επιπέδου των συμμετέχοντων, μέσο των διδαχών του Πυθαγόρα.

Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή βιωματικά με τις βασικές αρχές που έθεσε ο άνθρωπος που αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη της ανθρώπινης νόησης και στην εξύψωση του επιπέδου της φιλοσοφικής σκέψης.

Music, Mathematics and Philosophy for ages 9 and up.

“The steps of Pythagoras” is an international meeting, with a vision of strengthening the cognitive level of the participants, through the teachings of Pythagoras.

Participants get in touch experientially with the basic principles set by man who is a milestone in the evolution of human intellect and the elevation of the level of philosophical thought.

Καλοκαιρινή Επιλογή / Τhe choice of Summer

Στο νησί του Πυθαγόρα, στην Σάμο, συνδυάστε τις διακοπές με ευχάριστη και ουσιαστική απασχόληση για όλα τα μέλη της οικογένειας. 

Βρεθείτε στο μαγευτικό νησί της Σάμου, ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπούν τις διδαχές του Πυθαγόρα και θα προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και γνώσεις.  Απόλαυσε ήλιο και θάλασσα, με όμορφες παρέες και συζητήσεις.            

Η σεμιναριακή κατασκήνωση ”Τα Βήματα του Πυθαγόρα” έχει σχεδιαστεί να καλύπτει σημαντικά κενά για τους νέους, με έξυπνους μηχανισμούς που συνταιριάζουν συμπυκνωμένη αλλά εύπεπτη ύλη μαθηματικών και μουσικής με την απόλαυση των καλοκαιρινών διακοπών.

On the island of Pythagoras, in Samos, combine this year the holidays with pleasant and meaningful employment for all the members of the family.

Be on the magical island of Samos, among people who love the teachings of Pythagoras and will offer unique experiences and knowledge. Enjoy the sun and the sea, with beautiful friends and conversations.

The seminar camp “The Steps of Pythagoras” is designed to fill important gaps of the past year for young people, with smart mechanisms that combine concentrated but digestible mathematics and music with the enjoyment of summer vacations.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / LESSONS

Μουσική / Music

Τα τμήματα μουσικής περιλαμβάνουν διδασκαλίες στην Πυθαγόρεια Αρμονική και τα Αρχαία Ελληνικά μουσικά όργανα.

Music lessons include teaching in Pythagorean Harmony and Ancient Greek musical instruments.

Μαθηματικά /Mathematics

Τα Πυθαγόρεια Μαθηματικά διδάσκονται με γνώμονα το σημείο που συναντώνται η επιστήμη κι η τέχνη.

Pythagorean Mathematics is taught based on the point where the science and art. 

Φιλοσοφία / Philosophy

Δίνεται εμφαση στην ενεργοποιήση της Διάνοια και της Ηθικής ικανότητας μέσω των συμβουλών του Πυθαγόρα για αυτοβελτίωση. 

Emphasis is placed on the activation of the Mind and the Moral capacity through the advice of Pythagoras for self-improvement.