Μαθήματα Φιλοσοφίας

Philosophy Courses

Η Αρχή είναι το ήμισυ του παντός

Η Φιλοσοφία του Πυθαγόρα είχε σαν κεντρικό αντικείμενο, την ηθική διαμόρφωση του ατόμου προς την ολοκλήρωση της συνείδησης της ψυχής του.

Η Ηθική φιλοσοφία του είναι πάντα επίκαιρη και διδάσκεται με σεβασμό σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου.
Πρόκειται για ένα πολύτιμο εφόδιο στην ζωή κάθε νέου και στην υγειή ανάπτυξη κάθε κοινωνικού συνόλου.

Σε μια εποχή σαν την δική μας, που το μέτρο το αγαθό και η αρμονία, την χαρακτηρίζουν με τήν έλλειψή τους, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να στοχασθούν γύρω από τις πυθαγόρειες προτροπές μέσω συζήτησης των συμβολικών παραγγελμάτων, όπως σώζονται απο τον Πορφύριο, στους 71στίχους που είναι γνωστοί ως “χρυσά έπη” του Πυθαγόρα.

΄΄να μην υπερβαίνεις τον ζυγό΄΄ (να μην πλεονεκτείς).
΄΄να μην σκαλίζεις την φωτιά με μαχαίρι΄΄ (να μην προκαλείς τον οργισμένο με λόγους οξείς).
΄΄να μην μαδάς τον στέφανο΄΄ (να μην κακομεταχειρίζεσαι τους νόμους της πόλεως).
΄΄να μην τρως την καρδιά σου΄΄ (να μην φθείρεις τον εαυτό σου με θλίψεις και στεναχώριες).
΄΄να μην κάθεσαι πάνω σε “χοίνικα”΄΄ (να μην ζεις σαν τεμπέλης).
΄΄όταν αποδημείς να μην θέλεις να επιστρέψεις΄΄ (να μην προσκολλάσαι στη ζωή όταν πεθαίνεις).
΄΄να μην βαδίζεις στις λεωφόρους αλλά στα μονοπάτια΄΄ (να μην ακολουθείς τις γνώμες των πολλών, αλλά τις γνώμες των λογίων και μορφωμένων).
΄΄να μην δέχεσαι χελιδόνια στον οίκο σου΄΄ (να μην κάνεις φίλους ανθρώπους φλύαρους και ακρατείς στην γλώσσα).
΄΄σύνδραμε στο να σηκώσει κάποιος ένα φορτίο, μη συνδράμεις στο να το αποθέσει.΄΄ (να μην παροτρύνεις κανέναν στην μαλθακότητα και την τεμπελιά, αλλά να συντελείς στα έργα και την αρετή).

The Beginning is half of everything

The Philosophy of Pythagoras had as its central object the moral formation of the individual to improve his soul.

His Ethical Philosophy is always up to date and is taught with respect in all the universities of the world.
It emerges as a valuable resource in the life of every young person and in the healthy development of every social whole.

In an age like ours, where goodness and harmony are characterized by their lack, children are given the opportunity to reflect on the Pythagorean prompts by discussing the symbolic orders, as preserved by Porphyry, in 71 verses. known as the “golden epics” of Pythagoras.

”Do not exceed the balance” (do not take advantage).
”Do not dig the fire with a knife” (do not provoke the angry one with sharp reasons).
”Do not pluck the crown” (do not abuse the laws of the city).
”Do not eat your heart ” (do not wear yourself out with sorrows and griefs).
”Do not sit on a “pork” ”(do not live like a lazy person).
”When you emigrate you do not want to return” (do not cling to life when you die).
”Do not walk on the boulevards but on the paths” (do not follow the opinions of many, but the opinions of the learned and educated).
”Do not accept swallows in your house” (do not make people talkative people and keep your tongue).
”We helped to lift a load, do not help to put it down.” (do not urge anyone to softness and laziness, but to contribute to works and virtue).

Πυθαγόρια Διατροφή

Ένα σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας του Πυθαγόρα αφορά την διατροφή και την σημασία της στην υγεία.

Ο Πυθαγόρας παρότρυνε, να μην καταστρέφει κανείς ήμερο φυτό που παράγει καρπούς, ούτε να βλάπτει ζώο που απ’ τη φύση του δεν είναι βλαβερό για τους ανθρώπους.

Η διατροφή που ακολουθούσε ο Πυθαγόρας ήταν lacto vegetarian, δηλαδή έτρωγε : φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, ξηρούς καρπούς, ελάχιστα όσπρια και γαλακτομικά, με σειρά από την μεγαλύτερη ποσότητα στην μικρότερη. Τα δημητριακά ήταν η βάση της διατροφής της Χρυσής Εποχής των ανθρώπων, όπως μας λέει ο Ησίοδος στο έργο του «Έργα και Ημέραι» και η βασική τροφή των Πυθαγορείων. «Για το γεύμα τους οι Πυθαγόρειοι χρησιμοποιούσαν άρτο και μέλι» (Ιάμβλιχος, «Περί Πυθαγορικού Βίου»).

Στα μαθήματα της φιλοσοφίας του Πυθαγόρα τα παιδιά και οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν πληροροφορίες για την επιλογή της τροφή τους και την σημαντικότητα της διατήρησης της φύσης.

Pythagorean Diet

An important part of Pythagoras’ teaching concerns nutrition and its importance to health.

Pythagoras urged not to destroy a tame plant that produces fruit, nor to harm an animal that by its nature is not harmful to humans.

The diet that Pythagoras followed was lacto vegetarian, that is, he ate: fruits, vegetables, cereals, nuts, a few legumes and dairy products, in order from the largest amount to the smallest. Cereals were the basis of the diet of the Golden Age of people, as Hesiod tells us in his work “Works and Days” and the basic food of the Pythagoreans. “For their meal the Pythagoreans used bread and honey” (Iamblichus, “On Pythagorean Life”).

In the lessons of Pythagorean philosophy, children and young people will have the opportunity to receive information about their choice of food and the importance of nature conservation.