Μουσικά Μαθήματα

Music
Lessons

Στη φιλοσοφική σκέψη των Πυθαγορείων, κυρίαρχη είναι η έννοια της αρμονίας.
Η λέξη αρμονία προέρχεται από το ρήμα ΄΄αρμόττω΄΄ και είναι η σύνδεση των μερών ενός όλου και η ορθή αναλογία ή διάταξή τους, τόσο μεταξύ τους όσο και ως προς το σύνολο, αλλά και την ένωση, το σημείο επαφής δύο αντικειμένων μεταξύ τους. Ο όρος μεταφέρεται και στον τομέα της μουσικής, όχι απλώς για να δηλώσει ένα διακριτικό της γνώρισμα, αλλά για να συγκροτήσει τον πυρήνα της και να αποτελέσει την ουσία της.
Η μουσική γίνεται αντιληπτή ως αρμονία που δημιουργήται με αμοιβαίες σχέσεις ήχων, αφού ένας μόνο ήχος δεν έχει κανένα μουσικό νόημα, παρά μόνο όταν συνδιαστεί με έναν άλλον ήχο.
Η αρμονία στη μουσική χαρακτηρίζει την ευχάριστη συνήχηση ή διαδοχική ήχηση δύο ή περισσότερων φθόγγων, που οργανώνονται σε ένα σύνολο με ενιαία και συνεκτική δομή.

Η αρμονία και ο ρυθμός ήταν τα δύο συστατικά της αρχαίας ελληνικής μουσικής.

 

In the philosophical thought of the Pythagoreans the concept of harmony is dominant.
The word harmony comes from the verb ΄΄αρμόττω΄΄ and is the connection of the parts of a whole and their correct proportion or arrangement, both between them and in relation to the whole, but also the union, the point of contact of two objectsbetween them.
The term is also transferred to the field of music, not just to state a distinctive feature of it, but to form its core and constitute its essence.
Music is perceived as harmony created by mutual relations of sounds, since only one sound it has no musical meaning, except when combined with another sound.
Harmony in music characterizes her pleasant continuation or successive sound of two or more sounds, organized into a whole with a single and coherent structure.

Harmony and rhythm were the two components of ancient Greek music.