Σεμινάριο

Seminars

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ”ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΌΡΑ”;

Το Σεμινάριο ”ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ” είναι μια διεθνής συνάντηση παιδιών και εφήβων . Φέτος διοργανώνεται με θέμα «Σύγχρονες Προκλήσεις στα Μαθηματικά και την Μουσική μέσα από τις διδαχές του Πυθαγόρα».

Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα στην Σάμο την γενέτειρα του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου Πυθαγόρα. 

Το σεμινάριο δίνει σε νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις στα μαθηματικά και την μουσική μέσα σε ένα περιβάλλον που τους προσφέρει έμπνευση απευθείας από τις διδαχές του σπουδαίου φιλόσοφου Πυθαγόρα, φέρνοντάς τους σε επαφή με καθηγητές και άλλους νέους που αγαπούν και εξασκούν αντικείμενο συναφές με το δικό τους. Το σεμινάριο απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και σε όλες τις τάξεις των Γυμνασίων της χώρας και του εξωτερικού.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τα θέματά που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο, συνδέουν τη Αρχαία Ελληνική διανόηση με τις εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά και οι νέοι στην καθημερινότητα τους, στους χώρους των μαθηματικών και της μουσικής.
Φέτος όντας μια χρονιά ιδιαίτερης σημασίας, καθώς τα παιδιά και οι νέοι έχουν στερηθεί, την φύση και την φυσική διδασκαλία, επιλέξαμε το σεμινάριο να πραγματοποιηθεί στην Σάμο, ένα νησί με σπάνια βλάστηση, μαγευτικές παραλίες και πλήθος αξιοθέατων. Έχοντας ως εφόρμηση, επομένως, τον χαρακτήρα του νησιού, οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν και με τρόπο αποτελεσματικό, τις μουσικές μαθηματικές και φιλοσοφικές διδαχές του Πυθαγόρα.

Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το σεμινάριο αποτελείται από:

Διδασκαλίες Μουσικής

Διδασκαλίες Μαθηματικών

Παρουσίασης εργασιών

Workshops

Eκπαιδευτικές Εκδρομές

Οι θεματικές διδασκαλίες προσανατολίζονται στην ηλικία και τη γνωστική κατάσταση των τμημάτων που δημιουργούνται, ενώ τα εργαστήρια έχουν ένα ευρύτερο θέμα και αφορούν τομείς τεχνολογίας, τέχνης και φιλοσοφίας, καθώς και θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν το νεανικό κοινό.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το σεμινάριο αποτελεί μία πρωτοβουλία της Εταιρείας Γενεαλογικών και Εραλδικών Μελετών, που από το 2017 δραστηριοποιείται στην διάδοση, μέσω της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στα σημεία που εφάπτεται με την επιστήμη και την τέχνη.

WHAT IS THE SEMINAR “STEPS OF PYTHAGORAS”?

The Seminar “STEPS OF PYTHAGORAS” is an international meeting of children and adolescents. This year it is organized with the theme “Contemporary Challenges in Mathematics and Music through the teachings of Pythagoras”.

The Seminar will take place in Samos, the birthplace of the great Greek philosopher Pythagoras. 

The seminar gives young people the opportunity to acquire knowledge in mathematics and music in an environment that offers inspiration directly from the teachings of the great philosopher Pythagoras, bringing them in contact with teachers and other young people who love and practice a subject related to their own. their. The seminar is addressed to students who study in the grades ED and STD Elementary and in all classes of Gymnasiums in the country and abroad.

THE TOPICS OF THE SEMINAR
The topics that will be developed in the seminar, connect the Ancient Greek intellect with the experiences that children and young people gain in their daily lives, in the fields of mathematics and music.
This year, being a year of special importance, as children and young people are deprived of nature and physical education, we chose the seminar to take place in Samos, an island with rare vegetation, enchanting beaches and many attractions. Given, therefore, the character of the island, the participants will be taught effectively, the musical mathematics and philosophical teachings of Pythagoras.

THE STRUCTURE OF THE SEMINAR

The seminar consists of:

Music Teaching

Teaching Mathematics

Presentation of works

Workshops

Educational Excursions

The thematic teachings are oriented to the age and the cognitive status of the departments that are created, while the workshops have a broader topic and concern fields of technology, art and philosophy, as well as topics that concern and interest the young people.

THE ORGANIZING COMMITTEE
The seminar is an initiative of the Society of Genealogical and Heraldic Studies that since 2017 is active in disseminating through the education of our cultural heritage, in the points that are in contact with science and art.

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2022

Application for Participation in the Seminar Program 2022