Μαθηματικά Σεμινάρια

Mathematical Seminars

Το παν είναι αριθμός

Ο Πυθαγόρας με τη διδασκαλία του, αποσκοπούσε στο να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κατανόηση των νόμων της φύσης και στο να βελτιώσει και να αναπτύξει τις ικανότητές του. Για τον Πυθαγόρα οι αριθμοί και οι μαθηματικές σχέσεις είναι οι νόμοι που διέπουν τον φυσικό κόσμο.
Το Πυθαγόριο Θεώρημα
Η Τετρακτύς
Η Χρυσή Τομή
είναι μερικά απο τα πιό γνωστά του θεωρήματα που εφάπτονται σε όλες σχεδόν τις μορφές γεωμετρικής και μαθηματικής πρακτικής.

Ένας ευφάνταστος τρόπος να συνδιαστούν τα μαθηματικά με την πράξη είναι η μαθητεία στις αρχαίες ελληνικές τεχνολογίές.

Η αρχαιοελληνική μηχανική, με πλήθος τεχνολογικών έργων και  τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες επινοήθηκαν στις διάφορες ελληνικές πόλεις, από τον 7ο αιώνα π.Χ., έως και τον 1ο με 2ο αιώνα μ.Χ., αποτέλεσαν την βάση για μετέπειτα τεχνολογικές εξελίξεις έως και την σύγχρονη εποχή.

Στα σεμινάρια μαθηματικών  δίνεται η κατεύθυνση λύσεων για όλα τα επίπεδα των ηλικιών και των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών.

Θεωρούμε πως πολλά προβλήματα σχετικά με την κατανόηση των μαθηματικών και την εικόνα που έχουν γι’ αυτά οι μαθητές οφείλονται στην έλλειψη ιστορικού πλαισίου από την διδασκαλία.

Μέσω της ιστορίας των Μαθηματικών του Πυθαγόρα και με συγκεκριμένα παραδείγματα, μπορεί ο μαθητής να αντιληφθεί ότι οι ευρετικές διαδικασίες , οι εικασίες, οι αμφιβολίες, τα λάθη, οι ελλιπείς διατυπώσεις και αποδείξεις, τα αδιέξοδα αποτελούν συστατικό κομμάτι της μαθηματικής δημιουργίας και άρα αποτελούν εν τέλει αναπόσπαστο κομμάτι αυτού που είναι τα μαθηματικά.

Πρόκειται για σημαντική λειτουργία της εξάσκησης και εξοικείωσης με τα μαθηματικά, που έμμεσα μπορεί να
τονώσει τον μαθητή, ενισχύοντας τον, να διατυπώσει τις δικές του εικασίες, να δει τα λάθη του φιλικότερα και να αναπτύξει αυτοδιορθωτικές πρακτικές.

Οι μαθητές όλων των ηλικιών και των επιπέδων, έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να εξασκήσουν τα μαθηματικά τους, με θεωρία και πράξη, μέσα από αυτήν την πλούσια παρακαταθήκη.

Everything is a number

Pythagoras, with his teaching, aimed to lead man to the understanding of the laws of nature and to improve and develop his abilities. For Pythagoras, numbers and mathematical relations are the laws that govern the physical world.
The Pythagorean Theorem
The Tetraktys
The Golden Section
are some of his best-known theorems that touch on almost all forms of geometric and mathematical practices.

An imaginative way to combine mathematics with practice is to learn ancient Greek technologies.

Ancient Greek engineering, with a number of technological works and technological innovations, which were invented in various Greek cities, from the 7th century BC to the 1st to 2nd century AD, were the basis for later technological developments up to in modern times.

We believe that many problems regarding the understanding of mathematics and the image that students have of them are due to the lack of a historical background from teaching.

Through the history of Pythagoras’ Mathematics and with specific examples, the student can understand that heuristics, conjectures, doubts, errors, incomplete formulations and proofs, deadlocks are an integral part of mathematical creation and therefore ultimately integral part of what mathematics is.

This is an important function of practicing and familiarizing yourself with Mathematics, which indirectly can stimulate the student, strengthening him, to formulate his own conjectures, to see his mistakes more friendly and to develop self-correcting practices.

Students of all ages and levels have the opportunity to learn and practice their mathematics, with theory and practice, in this rich repository. The mathematics seminars give the direction of solutions for all levels of the ages and the peculiarities of the students.